Η επιτροπή πρωταθλήµατος της ΕΠΣΕ ανακοίνωσε, ότι ύστερα από τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν στον ΚΑΠ (άρθρο 16 παρ. 2 περ. α΄) , το άρθρο 25 της Προκήρυξης Πρωτ/των ΕΠΣΕ ποδ/κής περιόδου 2017-2018 , αναδιατυπώνεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

α.- Οι γηπεδούχοι οµάδες είναι υποχρεωµένες να µεριµνούν για την παρουσία γιατρού σε όλους του αγώνες τους.

β.- Οι γηπεδούχοι οµάδες στα πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών είναι υποχρεωµένες να µεριµνούν ώστε να βρίσκεται σε όλους τους αγώνες τους στο γήπεδο γιατρός ή πτυχιούχος νοσηλευτής . Σε αντίθεση περίπτωση ο αγώνας δεν διεξάγεται µε υπαιτιότητα της γηπεδούχου οµάδας η οποία χάνει τον αγώνα µε τέρµατα 0-3 και της επιβάλλεται χρηµατική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας , περάς των ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο οµάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέµπεται για πειθαρχικό έλεγχο.

γ.- Καθεµιά από τις διαγωνιζόµενες οµάδες είναι υποχρεωµένη κατά τη διάρκεια τέλεσης των αγώνων, να είναι εφοδιασµένη µε τον απαιτούµενο φαρµακευτικό και ιατρικό εξοπλισµό (ψαλίδι, ψυκτικό, γάζες κ.λ.π.).

δ.- Οι γηπεδούχοι οµάδες , πρέπει να µεριµνούν, ώστε να υπάρχει φορείο κατά τη διάρκεια του αγώνα, για τη µεταφορά των τραυµατισθέντων ποδοσφαιριστών.