Την Τετάρτη 27 Ιούνη, στις 6 μ.μ., θα ξεκινήσει η τακτική γενική συνέλευση των σωματείων-μελών της ΕΠΣΕ, στο ξενοδοχείο ΄΄Lucy΄΄, στην Χαλκίδα. Θα τεθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων.
  • Εκλογή 2 Γραµµατέων για την τήρηση των Πρακτικών.
  • ∆ιαγραφή µελών
  • ∆ιοικητικός Απολογισµός.
  • Οικονοµικός Απολογισµός από 1.1.2017 – 31.12.2017, Έκθεση Εξελεγκτικής
    Επιτροπής , Ισολογισµός 2017, Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2017,
    Προϋπολογισµός έτους 2019.
  • Εισδοχή νέων µελών.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί μία ώρα αργότερα, στον ίδιο τόπο. Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν τακτικό και έναν αναπληρωµατικό αντιπρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι νοµιµοποιούνται µε την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ το αργότερο προ τριών ηµερών της Γ.Σ. (µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αποστολής), ήτοι µέχρι τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 25/06/2018 ώρα 14.00, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόµενου σωµατείου –µέλους, σχέδιο του οποίου σας στέλνουµε µαζί µε την παρούσα πρόσκληση. Στη Γενική Συνέλευση συµµετέχουν µε αντιπροσώπους µόνο τα σωµατεία που έχουν δικαίωµα ψήφου. Κάθε αντιπρόσωπος σωµατείου µαζί µε τον αναπληρωµατικό του ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου και είναι µέλος αυτού µε δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται. Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σωµατείο. Μέλος του ∆.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ δεν µπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωµατείου µέλους κατά τη Γενική Συνέλευση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο, πατώντας ΕΔΩ.