Με ανακοίνωσή της η Διοίκηση της ΕΠΣ Εύβοιας, ανακοίνωσε επίσημα τον χρόνο διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέας διοίκησης αλλά και οργάνων της Ένωσης!

Πιο κάτω όλη η σχετική ανακοίνωση που απευθύνετε προς τα Σωματεία, για τις εκλογές:

Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ,
2) Την από 18/01/2019 απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ την Γενική Συνέλευση
των σωματείων-μελών της Ένωσης, στις 04 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00 στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΛΟΥΣΥ» ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΛΕΩΦ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ 10)
,

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων.
2) Εκλογή 2 Γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών.
3) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών.
4) ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ:
Α) Εκλογή 11 τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
Β) Εκλογή 5 αναπληρωματικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
Γ) Εκλογή 3 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία , η Συνέλευση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 18.00 στον ίδιο τόπο.
Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ το αργότερο προ τριών ημερών της Γ.Σ. (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής), ήτοι μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 31/01/2019 και ώρα 20.00, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου –μέλους, σχέδιο του οποίου σας στέλνουμε μαζί με την παρούσα πρόσκληση.
Κάθε αντιπρόσωπος σωματείου μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου και είναι μέλος αυτού με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.
Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.
Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ κάθε σωματείο –μέλος, μπορεί να υποδεικνύει έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό.
Η υπόδειξη των υποψηφίων γίνεται από τα σωματεία-μέλη, εγγράφως , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για την εκλογή της διοικήσεως, ήτοι μέχρι την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 ώρα 20.00. Ταυτόχρονα με την υπόδειξη , κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ και της εν γένει νομοθεσίας.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης. Η Ένωση, είναι στη διάθεση κάθε μέλους της, για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας.

                              ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γιώργος Ψαθάς                                  Γιώργος Πίσχινας