Η Ε.Π.Σ.Ευβοίας σας ενημερώνει ότι προκειμένου να δημιουργηθεί το Μητρώο Αθλητικών Φορέων ισχύουν τα ακόλουθα:
Από τις 15 Μαΐου θα τεθεί σε εφαρμογή στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (www.gga.gr) η πλατφόρμα προεγγραφής των αθλητικών σωματείων για τη δημιουργία του «Μητρώου Αθλητικών Φορέων».
Με τον μοναδικό κωδικό της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης κάθε σωματείου, ο
νόμιμος εκπρόσωπός του θα καλείται να συμπληρώσει σειρά στοιχείων στην
πλατφόρμα προεγγραφής:
Να δηλώνει, μεταξύ άλλων, το Καταστατικό και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, τον κατάλογο των μελών του σωματείου, τα οικονομικά στοιχεία
(προϋπολογισμός – απολογισμός), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, το
σύνολο των ενεργών αθλητών του, τις συμβάσεις με τους προπονητές του, τις
αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί και τα κόστη τους, τυχόν δικαστικές
εκκρεμότητες κ.λ.π.