Αφού λάβαµε υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
2) Την από 8/5/2019 απόφαση το ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
 Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωµατείων-Μελών της Ένωσης, στις 10 Ιουνίου 2019 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 στο ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ» ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (Ελ. Βενιζέλου
2), µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1) Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων…..

2) Εκλογή 2 Γραµµατέων για την τήρηση των Πρακτικών.
3) ∆ιαγραφή µελών
4) ∆ιοικητικός Απολογισµός.
5) Οικονοµικός Απολογισµός από 1.1.2018 – 31.12.2018, Έκθεση Εξελεγκτικής
Επιτροπής , Ισολογισµός 2018, Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2018,
 Προϋπολογισµός έτους 2020.
6) Εισδοχή νέων µελών.
 Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα γίνει την ίδια ηµέρα
∆ΕΥΤΕΡΑ 10/ 06/2019 και ώρα 19.00 στον ίδιο τόπο.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
 Κάθε σωµατείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν τακτικό και έναν
αναπληρωµατικό αντιπρόσωπο.
 Οι αντιπρόσωποι νοµιµοποιούνται µε την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ το αργότερο προ τριών ηµερών της Γ.Σ. (µη συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αποστολής), ήτοι µέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06/2019 ώρα 14.00, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόµενου σωµατείου –µέλους, σχέδιο του οποίου σας στέλνουµε µαζί µε την παρούσα πρόσκληση.
 Στη Γενική Συνέλευση συµµετέχουν µε αντιπροσώπους µόνο τα σωµατεία που έχουν δικαίωµα ψήφου.
 Κάθε αντιπρόσωπος σωµατείου µαζί µε τον αναπληρωµατικό του ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. του σωµατείου και είναι µέλος αυτού µε δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται.
 Κάθε αντιπρόσωπος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σωµατείο.
 Μέλος του ∆.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ δεν µπορεί να είναι  αντιπρόσωπος σωµατείου µέλους κατά τη Γενική Συνέλευση.

 ΜΕ ΤΙΜΗ
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ        ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ