Προς  ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
Την από 16/04/2024 απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ένωσης, στις 10 Ιουνίου 2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Λεωφ. Χαινά 93), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων.
Εκλογή 2 Γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών.
Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού
Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού
Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού από 1.1.2023 – 31.12.2023, Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού
Έκθεση Προϋπολογισμού έτους 2025.
Έγκριση Προϋπολογισμού 2025
Διαγραφή μελών
Εισδοχή νέων μελών.
Οφειλές Ένωσης προς ΕΠΟ
Διάφορα

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα γίνει την ίδια ημέρα Δευτέρα 10/06/2024 και ώρα 19.00 στον ίδιο τόπο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ το αργότερο προ τριών ημερών της Γ.Σ (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής),ήτοι μέχρι την Τετάρτη 05/06/2024 ώρα 14:00 ,ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου -μέλους, σχέδιο του οποίου σας στέλνουμε μαζί με την παρούσα πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 5 του νόμου 4726/2020.

Κάθε αντιπρόσωπος σωματείου μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου και είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

Μέλος του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου μέλους κατά τη Γενική Συνέλευση.

 

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το πληρεξούσιο των μελών έχουν αναρτηθεί και στο πεδίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΝΤΥΠΑ στο site της Ένωσης.