Πρόσκληση από την ΕΠΣΕ σε όλα τα σωματεία, για την Τακτική Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση… Μια οπωσδήποτε σημαντική ΓΣ, με σοβαρά θέματα λόγω των ιδιαιτεροτήτων, που υπάρχουν από την επιδημία…!

ΠΡΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,
Αφού λάβαμε υπ’όψιν :

1) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ

2} Την από 31/05/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων- Μελών της Ένωσης , στις 28 Ιουνίου 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 στην αίθουσα ταυ Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας (οδός Λεωφόρο Χαϊνά 93),

…με τα παρακάτω Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων

2) Εκλογή 2 Γραμματέων για τη τήρηση των πρακτικών

  • Διαγραφή μελών
  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός από 01/01/2020- 31/12/2020 , `Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, Ισολογισμός 2020, Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020, Προϋπολογισμός ‘Ετους 2022
  • Εισδοχή νέων μελών
  • Προτάσεις για τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία , η Συνέλευση Θα γίνει την ίδια ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 28/06/2021 και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά ταυ ςονέd-19 κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν τακτικό ή έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ το αργότερο προ τριών ημερών της Γ.Σ (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρα αποστολής) , ήτοι μέχρι τη ΠΕΜΠΤΗ 24/06/Ζ021 ώρα 14:00 , ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους, σχέδιο του οποίου σας στέλνουμε μαζί με την παρούσα πρόσκληση.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα σωματεία παν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Κάθε αντιπρόσωπος σωματείού μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζεται με απόφαση του ❑.Σ του σωματείου και ε ίναε μέλος αυτού με δικαίωμα να εκλέγει και υα εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

Μέλος του Δ.Σ και της εξελεγκτικής επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου μέλους κατά τη Γενική Συνέλευση.

ΜΕ ΤΙΜΗ

  ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΤΣΑΣ                         ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ